button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. IČ: 265 93 548, se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava (dále také jen "správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále označováno jako "GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.
 • agenda související s poskytování dalších služeb - Půjčovna zdravotnických pomůcek, individuální bezbariérová doprava,
 • personální a účetní agenda, aj.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

Osobní údaje zpracovávané z uvedených titulů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Podrobné informace o rozsahu osobních údajů, titul plnění a skartační lhůty naleznete zde.

Celé znění Záznamu o činnostech zpracování, Katalogu osobních údajů, Katalogu rizik a dalších dokumentů, které se týkají GDPR, je možné na vyžádání předložit na jednotlivých detašovaných pracovištích.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 1. žádat informace o zpracování Vašich osobních údajů
 2. nahlížet do dokumentace, kterou o Vás CZP MSK vede a která obsahuje Vaše výše vyjmenované osobní údaje (právo přístupu);
 3. žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že CZP MSK zpracovává Vaše již neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje;
 4. žádat o výmaz (likvidaci), popřípadě žádat o omezení zpracování svých osobních údajů, které CZP MSK zpracovává (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR),
 5. podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů dle (čl. 21 nařízení GDPR),
 6. požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 7. pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním),
 8. podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů či uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se na kontaktech:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. - ředitel organizace.
Tel. číslo: 596 115 318
Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava.