button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Obecné informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Kdo je osobou zdravotně postiženou (OZP)?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. za osoby se zdravotním postižením (§67) považuje osoby, které jsou:
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním (pracovní schopnost poklesla nejméně o 35%) nebo druhém stupni (pracovní schopnost poklesla nejméně o 50%)
c) orgánem sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné", OZZ ).

Všem těmto osobám je na trhu práce poskytována zvýšená péče

Jak získat statut osoby se zdravotním postižením?

O zdravotním omezení ve všech stupních invalidity a uznání OZZ rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na základě podané žádosti.

Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ. Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a OZZ

Osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, a to různými nástroji jak na straně zaměstnavatelů, tak samotných pracujících OZP či OZZ.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci (v průměrném ročním přepočteném počtu) v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Povinný podíl je 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit:

 • zaměstnáváním OZP nebo OZZ v pracovním poměru,
 • odběrem výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků a služeb chráněných pracovišť,
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

Úlevy a výhody zaměstnavatelům zaměstnávající OZP či OZZ

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením či znevýhodněním (OZP, OZZ) skýtá pro firmu možnost daňových odpisů a dotačních příspěvků.

1. Sleva na dani
V případě zaměstnávání OZP, OZZ může zaměstnavatel uplatnit slevu na dani:

 • až 18 000 Kč ročně u osob invalidních v I. a II. stupni a zdravotně znevýhodněných (tzv. osoba se zdravotním postižením)
 • až 60 000 Kč ročně u osob ve III. stupni invalidity (tzv. osoba s těžším zdravotním postižením)

(Konkrétní výše slevy je vedle stupně postižení závislá na počtu hodin, které zaměstnanec pro zaměstnavatele v daném roce odpracoval, tj. zda pracoval na plný či kratší úvazek).

2. Příspěvek zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit max. osminásobek a osobu s těžším zdravotním postižením 12 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Více v ust. § 75 zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti.

3. Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením
Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48000 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Tento příspěvek se netýká OZZ. Více v ust. § 76 zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti.

4. Příspěvek při pracovní přípravě osoby se zdravotním postižením k práci
Zaměstnavatel může získat příspěvek na přípravu OZP k práci, jmenovitě na pokrytí mzdových nákladů zaměstnance, který přípravu provádí, případně na odbornou pomoc asistenta, a to až po dobu 24 měsíců. Více v ust. § 73 zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti.

5. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením. Nejvýše však 12000 Kč, jde-li o osobu se zdravotním postižením, a nejvýše 5000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.
Zaměstnavateli k příspěvku náleží paušální částka 1000 Kč měsíčně na osobu. Zaměstnavatel může uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Více v ust. § 78a zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti.

6. Příspěvek při zřízení společensky účelného místa
Úhrada mzdových nákladů zaměstnance v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na dobu až 24 měsíců. Více v ust. § 113 zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti

Chráněný trh práce

Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zaměstnavatel má pak nárok na Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, který je popsán výše.

Pracovní rehabilitace a příprava k práci osob se zdravotním postižením

Dle ust. § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mají osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením a trvá nejdéle 24 měsíců. Pracovní rehabilitace zahrnuje:

 • poradenskou činnost (volba povolání, zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost),
 • teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
 • zprostředkování, udržení, změnu zaměstnání,
 • vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Teoretická a praktická příprava osob se zdravotním postižením zahrnuje:

 • přípravu na budoucí povolání,
 • přípravu k práci (realizována na pracovišti zaměstnavatele, na pracovním místě pro osobu OZP nebo vzdělávacím zařízení, může být prováděna s podporou asistenta),
 • specializované rekvalifikační kurzy.

Daňové úlevy na poplatníka a poplatníka se zdravotním postižením:

a) základní sleva činí 24 840,- Kč/ročně na poplatníka
b) slevu na manžela, žijící ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem , přesahující za zdaňovací období 68 000,- Kč, 24 840,- Kč, je-li manželovi přiznán průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 800,- Kč na dvojnásobek.
c) základní sleva na invaliditu ve výši 2 520,- Kč/ročně - ID pro invaliditu I. nebo II. stupně.
d) rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040,- Kč/ročně, je-li poplatník invalidní ve III. stupni.
e) sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140,- Kč/ročně.

Další podrobnosti stanoví Zákon č. 568/1992 Sb. - o daních z příjmu.

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V NAŠÍ ORGANIZACI

Nabízíme individuální pomoc uživatelům i zaměstnavatelům v otázkách zaměstnávání.

Osobám se zdravotním postižením nabízíme podporu v hledání či změně zaměstnání, setkání probíhá zpravidla na pracovišti organizace.

Pracovní poradenství zahrnuje:

 • vyhledávání zaměstnání s využitím PC a internetu,
 • podpora při sepsání životopisu, motivačního dopisu,
 • nácvik komunikace se zaměstnavatelem, oslovení zaměstnavatele,
 • informace ze zákonů týkajících se zaměstnanosti, pracovního práva,
 • informace o úřadech práce, personálních a vzdělávacích agenturách, kurzech, školeních,
 • informace o firmách, zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením.

Realizujeme skupiny pracovního poradenství - interakce členů ve skupině, vzájemná podpora, předávání zkušeností z oblasti trhu práce. Skupiny vede sociální pracovník naší organizace, při práci se používají: pravidla skupiny, testy asertivity, relaxační techniky, skupinové hry, vzory formulářů (životopis, apod.…)

Firmám nabízíme

 • informace o specifických podmínkách v komunikaci a přístupu při zaměstnávání osob s různým zdravotním postižením,
 • informace o povinnostech vyplývajících z legislativy upravující zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 • informace o veřejných podporách určených k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Užitečné odkazy

Nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením

http://portal.mpsv.cz/sz
www.praceprozp.cz
http://www.bariery.cz/burzaprace/
http://www.paraple.cz
www.job.cz
www.jobpilot.cz
ozp.prace.cz
www.personalniagentury.cz
http://www.nfozp.cz/chci-pomoci/zamestnavani-ozp/nabidka-zamestani-ozp/

Přehled chráněných pracovišť

https://chranenedilnyozp.cz/lokace/moravskoslezsky-kraj/

Odkazy na užitečné stránky

Kalkulace nároku na dávky
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
Katalog zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením
Rady pro hledání práce (životopis, nástup do práce, rady pro OZP)
Nadační fond pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Užitečné dokumenty ke stažení

Listina základních práv a svobod
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením