button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb., poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Naše organizace nabízí tuto službu v pěti okresech Moravskoslezského kaje prostřednictvím pěti registrovaných sociálních služeb:

Osobní asistence BruntálskoOsobní asistence OpavskoOsobní asistence OstravskoOsobní asistence Frýdecko-MísteckoOsobní asistence Novojičínsko

Poslání osobní asistence

Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Cíle Osobní asistence

 • umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí,
 • podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele,
 • umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk,
 • podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat jeho zájmy, přání a potřeby,
 • oddálit pobytovou (dříve ústavní) péči, v případě že hrozí.

Okruh osob, kterým je osobní asistence určena

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od šesti let věku. Služba je zajišťována osobám z okresu Bruntál, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín v souladu s platným veřejným závazkem.

Okruh osob, kterým není osobní asistence určena

 • osobám s omezenou schopností pohybu, kterým osobní asistent není schopen vlastními silami pomáhat s úkony vyžadujícími přemisťování, a uživatel není ochoten si zajistit pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku, přičemž by bylo možné ji získat,
 • osobám s těžkým kombinovaným smyslovým onemocněním zraku a sluchu.

Principy osobní asistence

 • Nestrannost - je kladen důraz na rovný přístup ke všem uživatelům.
 • Integrace - podpora setrvání uživatele v přirozeném prostředí.
 • Respektování uživatel - respektování uživatel v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
 • Partnerství a komunikace - vztah mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné spolupráci.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby a osobní plány.
 • Profesionalita - odborný a profesionální přístup k uživateli. Pracovníci služby Osobní asistence dodržují Etický kodex osobních asistentů.

Poskytované činnosti v rámci osobní asistence

Osobní asistenceRozsah činností se odvíjí od individuálních potřeb uživatele a u osobní asistence je dán vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 2. pomoc při osobní hygieně:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při použití WC,
 3. pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  2. nákupy a běžné pochůzky,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Úkony, které nepatří do základních činností osobní asistence

Osobní asistence nenahrazuje veřejně dostupně služby (např. vymalování bytu, úklid po vymalování, odklízení sněhu a jiné náročné práce) nesouvisející se sociální péči o uživatele. Osobní asistence rovněž nenahrazuje ošetřovatelkou péči, proto tyto služby nespadají mezi činnosti zajišťované osobní asistentkou/-tem.

Popis jednání se zájemcem o službu

Osobní asistenceSlužba je realizována tak, aby byla respektovaná autonomie uživatele a ten se podílel na rozhodovaní o způsobu poskytování služby, což je zohledněno ve Smlouvě o poskytování služby a v Individuálním plánu uživatele.

Postup při přijetí uživatele

Cílem jednání je zajistit, aby byl zájemce před podpisem smlouvy informován o poskytované sociální službě, o podmínkách, které se k poskytování služby vztahují, svých právech a povinnostech, aby jím rozuměl a měl možnost sám se rozhodnout, zda tuto službu využije. Zájemci o službu jsou rovněž upozorněni na možnost podávání námětů a stížností.

Dotazník pro zájemce o osobní asistenci

Zájemci o službu nás mohou navštívit osobně v návštěvní hodiny, nebo oslovit telefonicky, dopisem a e mailem. Sdělí nám svá přání a potřeby a získají základní informace o nabízené službě osobní asistence, její kapacitě a dotazník pro zájemce o službu osobní asistence. Další jednání se pak bude odvíjet od vyplněného dotazníku, který je jedním z podkladů pro rozhodnutí o uzavření smlouvy o poskytování služby.

Dotazník je možné získat na pracovištích poskytovatele, stáhnout z našich www stránek nebo ho zaslat dopisem. V odůvodněných případech (imobilita) nabídneme zájemci pomoc s jeho vyplněním i možnost vyplnění dotazníku na místě.

Přijetí uživatele

Osobní asistenceZájemce se stává uživatelem služby osobní asistence dnem podpisu smlouvy, která jednoznačně vymezuje obsah a podmínky poskytování služby, ale také postupy při nedodržení smluvních podmínek a ukončení smlouvy.

Hodnocení poskytované služby

Způsob hodnocení poskytované služby je dán zpětnou vazbou od uživatelů služby pomocí dotazníků, návštěvami (kontrolami) v domácnostech uživatelů služby, apod.

Kapacita

V případě, že pracoviště nemá volnou kapacitu nebo ji má omezenu, informuje o tom pověřený pracovník zájemce o službu. Pokud má zájemce o službu nadále zájem, zařadíme ho mezi zájemce o osobní asistenci a v případě volné kapacity zájemce kontaktujeme.

Úhrada za služby

Osobní asistenci hradí uživatelé z příspěvku na péči ve výši 90 - 130 Kč/h podle platného ceníku.

Forma služby

Terénní.

Služba je poskytována v těchto časech

Pondělí 7:00 - 20:00
Úterý 7:00 - 20:00
Středa 7:00 - 20:00
Čtvrtek 7:00 - 20:00
Pátek 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 20:00
Neděle 7:00 - 20:00

V jiných časech může být služba poskytnuta v případě volné kapacity.

Pravidla poskytování služby

Poskytování služby se řídí Standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem osobních asistentů a dalšími vnitřními směrnicemi organizace.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb
pouze, pokud (dle zákona č. 108/2006 Sb.)

 1. zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 2. zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Jestliže poskytovatel odmítne uzavřít se žadatelem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů shora uvedených, vydá o tom zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Ukončení služby

 • Dohodou obou stran - poskytovatel a uživatel můžou smlouvu ukončit dohodou.
 • Ze strany uživatele - kdykoli, i bez udání důvodu, ale s tím, že nahlásí pracovníkovi zajištujícímu aktivity, že již nechce službu využívat.
 • Ze strany poskytovatele - pouze v případě, kdy uživatel porušuje smluvní pravidla pro danou službu.
 • Uplynutím doby - v případě, kdy skončí trvání uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem.