button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb., poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Naše organizace nabízí tuto službu v pěti okresech Moravskoslezského kaje prostřednictvím pěti registrovaných sociálních služeb:

Osobní asistence BruntálskoOsobní asistence OpavskoOsobní asistence OstravskoOsobní asistence Frýdecko-MísteckoOsobní asistence Novojičínsko

Poslání osobní asistence

Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Cíle Osobní asistence

 • umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí,
 • podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele,
 • umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk,
 • podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat jeho zájmy, přání a potřeby,
 • oddálit pobytovou (dříve ústavní) péči, v případě že hrozí.

Okruh osob, kterým je osobní asistence určena

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od šesti let věku. Služba je zajišťována osobám z okresu Bruntál, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín v souladu s platným veřejným závazkem.

Okruh osob, kterým není osobní asistence určena

 • osobám s omezenou schopností pohybu, kterým osobní asistent není schopen vlastními silami pomáhat s úkony vyžadujícími přemisťování, a uživatel není ochoten si zajistit pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku, přičemž by bylo možné ji získat,
 • osobám s těžkým kombinovaným smyslovým onemocněním zraku a sluchu.

Principy osobní asistence

 • Nestrannost - je kladen důraz na rovný přístup ke všem uživatelům.
 • Integrace - podpora setrvání uživatele v přirozeném prostředí.
 • Respektování uživatel - respektování uživatel v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
 • Partnerství a komunikace - vztah mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné spolupráci.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby a osobní plány.
 • Profesionalita - odborný a profesionální přístup k uživateli. Pracovníci služby Osobní asistence dodržují Etický kodex osobních asistentů.

Poskytované činnosti v rámci osobní asistence

Osobní asistenceRozsah činností se odvíjí od individuálních potřeb uživatele a u osobní asistence je dán vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 2. pomoc při osobní hygieně:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při použití WC,
 3. pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  2. nákupy a běžné pochůzky,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Úkony, které nepatří do základních činností osobní asistence

Osobní asistence nenahrazuje veřejně dostupně služby (např. vymalování bytu, úklid po vymalování, odklízení sněhu a jiné náročné práce) nesouvisející se sociální péči o uživatele. Osobní asistence rovněž nenahrazuje ošetřovatelkou péči, proto tyto služby nespadají mezi činnosti zajišťované osobní asistentkou/-tem.

Popis jednání se zájemcem o službu

Osobní asistenceSlužba je realizována tak, aby byla respektovaná autonomie uživatele a ten se podílel na rozhodovaní o způsobu poskytování služby, což je zohledněno ve Smlouvě o poskytování služby a v Individuálním plánu uživatele.

Postup při přijetí uživatele

Cílem jednání je zajistit, aby byl zájemce před podpisem smlouvy informován o poskytované sociální službě, o podmínkách, které se k poskytování služby vztahují, svých právech a povinnostech, aby jím rozuměl a měl možnost sám se rozhodnout, zda tuto službu využije. Zájemci o službu jsou rovněž upozorněni na možnost podávání námětů a stížností.

Dotazník pro zájemce o osobní asistenci

Zájemci o službu nás mohou navštívit osobně v návštěvní hodiny, nebo oslovit telefonicky, dopisem a e mailem. Sdělí nám svá přání a potřeby a získají základní informace o nabízené službě osobní asistence, její kapacitě a dotazník pro zájemce o službu osobní asistence. Další jednání se pak bude odvíjet od vyplněného dotazníku, který je jedním z podkladů pro rozhodnutí o uzavření smlouvy o poskytování služby.

Dotazník je možné získat na pracovištích poskytovatele, stáhnout z našich www stránek nebo ho zaslat dopisem. V odůvodněných případech (imobilita) nabídneme zájemci pomoc s jeho vyplněním i možnost vyplnění dotazníku na místě.

Přijetí uživatele

Osobní asistenceZájemce se stává uživatelem služby osobní asistence dnem podpisu smlouvy, která jednoznačně vymezuje obsah a podmínky poskytování služby, ale také postupy při nedodržení smluvních podmínek a ukončení smlouvy.

Hodnocení poskytované služby

Způsob hodnocení poskytované služby je dán zpětnou vazbou od uživatelů služby pomocí dotazníků, návštěvami (kontrolami) v domácnostech uživatelů služby, apod.

Kapacita

V případě, že pracoviště nemá volnou kapacitu nebo ji má omezenu, informuje o tom pověřený pracovník zájemce o službu. Pokud má zájemce o službu nadále zájem, zařadíme ho mezi zájemce o osobní asistenci a v případě volné kapacity zájemce kontaktujeme.

Úhrada za služby

Osobní asistenci hradí uživatelé z příspěvku na péči ve výši 90 - 130 Kč/h podle platného ceníku.

Forma služby

Terénní.

Služba je poskytována v těchto časech

Pondělí 7:00 - 20:00
Úterý 7:00 - 20:00
Středa 7:00 - 20:00
Čtvrtek 7:00 - 20:00
Pátek 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 20:00
Neděle 7:00 - 20:00

V jiných časech může být služba poskytnuta v případě volné kapacity.

Pravidla poskytování služby

Poskytování služby se řídí Standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem osobních asistentů a dalšími vnitřními směrnicemi organizace.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb
pouze, pokud (dle zákona č. 108/2006 Sb.)

 1. zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 2. zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Jestliže poskytovatel odmítne uzavřít se žadatelem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů shora uvedených, vydá o tom zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Ukončení služby

 • Dohodou obou stran - poskytovatel a uživatel můžou smlouvu ukončit dohodou.
 • Ze strany uživatele - kdykoli, i bez udání důvodu, ale s tím, že nahlásí pracovníkovi zajištujícímu aktivity, že již nechce službu využívat.
 • Ze strany poskytovatele - pouze v případě, kdy uživatel porušuje smluvní pravidla pro danou službu.
 • Uplynutím doby - v případě, kdy skončí trvání uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem.