button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Evropské projekty

Úspěšně ukončené projekty

Na trhu práce máme své místo!

Období realizace projektu: 15. 4. 2013 - 31. 3. 2015

Místa realizace:

 • DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
 • DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
 • DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu byly osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň postižení, osoby s duševním onemocněním, přetrvávajícími psychickými obtížemi a osoby lehce mentálně postižené, které byly nezaměstnané déle než 6 měsíců.

Stručný popis projektu:

Projekt si kladl za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto osobám získat uplatnění na trhu práce.

Při vstupu do Projektu se účastníci dozvěděli základní informace o Projektu, jeho aktivitách, možnostech spolupráce a výstupech. Nabízené aktivity projektu jako nástroje pro zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením umožnily účastníkům projektu načerpat nové a upevnit stávající vědomosti, dovednosti a schopnosti ve vztahu k pracovnímu trhu.

Společně k pracovnímu uplatnění

Období realizace projektu: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014

Místa realizace:

 • DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
 • DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
 • DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu byly osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň postižení, osoby s duševním onemocněním, přetrvávajícími psychickými obtížemi a osoby lehce mentálně postižené, které byly nezaměstnané déle než 6 měsíců.

Stručný popis projektu:

Projekt si kladl za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto osobám získat uplatnění na trhu práce.

Při vstupu do Projektu se účastníci dozvěděli základní informace o Projektu, jeho aktivitách, možnostech spolupráce a výstupech. Nabízené aktivity projektu jako nástroje pro zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením umožnily účastníkům projektu načerpat nové a upevnit stávající vědomosti, dovednosti a schopnosti ve vztahu k pracovnímu trhu.

Vzájemnou podporou k integraci na trh práce

Období realizace projektu: 1. 11. 2011 - 30. 9. 2013

Místo realizace:

 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
 • DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
 • DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu byly osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň postižení, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců. Projektové aktivity nebyly určeny osobám s úplnou ztrátou zraku, anebo sluchu.

Stručný obsah projektu:

Projekt měl za cíl pomoci osobám se zdravotním postižením získat zaměstnání, a zlepšit postavení těchto osob na trhu práce prostřednictvím aktivit, směřujících ke zlepšení jejich schopností, znalostí a dovedností.
Projektové aktivity probíhaly na pracovištích Centra. Územím, ze kterého byly osoby z cílové skupiny, byl Moravskoslezský kraj.


Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce

Období realizace projektu: 1. 7. 2010 - 31. 5. 2012

Místo realizace:

 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 (zastávka MHD Hotelový dům Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 (zastávka MHD Místek, Anenská)

Cílová skupina:

Projekt byl určen osobám se zdravotním postižením, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči, ale jsou vedeni jako zájemci o zaměstnání nebo pracují, a hledají nové zaměstnání. Přičemž nezáleží na stupni a typu zdravotního postižení. Územím, ze kterého mohu být osoby z cílové skupiny, je celý Moravskoslezský kraj.

Stručný obsah projektu:

Projekt měl za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením prostřednictvím cíleného využívání aktivit a rovněž najít těmto osobám uplatnění na trhu práce.


Projekt NROS - Posílení kapacity neziskové organizace a její rozvoj

Období realizace projektu: 1. 8. 2007 - 31. 5. 2008

Úvodní setkání - NROS Projekt jsme realizovali díky finančním prostředkům z EU, poskytovatelem dotace byla Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Jak název napovídá, projekt byl zaměřen na posílení vnitřní struktury organizace, která se projevila na zlepšení služeb našim uživatelům.

Dopad projektu:

Projekt byl směřován do dvou klíčových oblastí, první z nich byla investice do lidských zdrojů v organizaci, druhou klíčovou oblastí byli uživatelé služeb Centra.

Níže uvedené cíle projektu ukazují oblasti, ve kterých došlo k rozvoji Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje.
Úvodní setkání - NROS

Cíle projektu:

 • podpora lidských zdrojů
 • posílení finančního řízení
 • zkvalitnění a vytvoření nových vnitřních směrnic
 • zavedení a aktualizace SQSS
 • vytvoření strategických koncepcí a operačního plánování
 • budování vnějších vztahů
 • provedení auditu organizace

Posílení kapacity organizace mělo přímý vliv na podporu rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce a omezení jejich sociální izolace apod.)

Projekt SROP - Komplexní sociální služby pro osoby zdravotně postižené

Období realizace projektu 1. 3. 2007 do 31. 3. 2008

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, MMR, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava. Cílem projektu bylo zajištění dostupných a kvalitních poradenských a vzdělávacích služeb osobám, které v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech nejsou schopny bez pomoci a podpory vyřešit vzniklou obtížnou sociální situaci, a umožnit těmto osobám, aby se v co nejvyšší možné míře zapojili do běžného života společnosti.

Místo realizace:

Projekt byl realizován v prostorách Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - především na detašovaném pracovišti v Ostravě. Část aktivit probíhala na detašovaných pracovištích v Bruntále a Novém Jičíně.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu:

 • zvýšení kvality a rozsahu poskytování odborného sociálního poradenství
 • zvýšení informovanosti a osvěty cílové skupiny
 • aktivizace a motivace ke vzdělání a pracovnímu uplatnění zdravotně postižených osob
 • osvojení si základů práce s počítačem a internetem
 • zlepšení jazykové vybavenosti
 • zlepšení jemné motoriky
 • zlepšení přístupu k potenciálním zaměstnavatelům a nabídkám práce v Moravskoslezském kraji
 • zlepšení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce
 • získání potřebných informací/kontaktů bez nutnosti docházet na detašované pracoviště (internetové poradenství)

Aktivity projektu:

 • Pracovní poradenství - zahrnuje poskytování poradenství o možnostech zaměstnání osob se zdravotním postižením, jak zdravotně postiženým osobám, tak potenciálním zaměstnavatelům.
 • Sociálně aktivizační aktivity - jsou zaměřeny na rozvíjení, kultivaci a upevňování získaných vědomostí a rozvíjení dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě.
 • Informačně vzdělávací koutek - Pracovník koutku zajišťuje tok různých informací a asistuje při jejich vyhledávání. Jedná se o využití internetu, sledování různých typů inzerce, monitorování nabídek úřadu práce a personálních agentur.
 • Osobní asistence - umožňuje osobám se zdravotním postižením zůstat v domácím prostředí, chodit do školy, do zaměstnání, za kulturou, žít samostatnější a perspektivnější život.

Partner projektu

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě.

Informační leták

Informační leták ve formátu PDF.
SROP