button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením a seniorů. Naše organizace nabízí tuto službu prostřednictvím registrovaných sociálních služeb v pěti okresech Moravskoslezského kaje:

BruntálOpavaOstravaFrýdek-MístekNový Jičín

Poslání

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace.

Služba je poskytována bezplatně na pracovištích v Bruntále, Krnově, Rýmařově a Vrbně pod Pradědem, Opavě, Ostravě, Frýdku-Místku, a Novém Jičíně odbornými poradci.

Cíle služby

  Sociální poradenství
 • zvyšovat orientaci uživatelů v systémech sociální podpory, sociální péče a sociálních služeb a tím zvyšovat schopnost řešit svou obtížnou sociální situaci, prosazovat svá práva a dostát svým povinnostem,
 • zvyšovat schopnost uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce,
 • zvyšovat schopnost překonávat fyzické bariéry pomocí půjčovny kompenzačních pomůcek.

Okruh osob, kterým je poradna určena

Služba je určená osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 15 let.

Okruh osob, kterým služba není určena

 • osobám, se kterými není možné se slovně dorozumět,
 • osobám postiženým úplnou hluchoslepotou,
 • cizincům bez znalostí českého nebo slovenského jazyka bez doprovodu osoby, která hovoří uvedenými jazyky.

Principy služby

 • Nezávislost - služba je nezávislá na subjektech, které se podílejí na řešení sociální situace uživatele.
 • Respektování uživatelů - respektování uživatelů v oblasti soukromí, přání a projevech svobodné vůle.
 • Partnerství a komunikace - vztah mezi uživatelem a poradcem se zakládá na vzájemné důvěře a spolupráci.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby a přání.
 • Profesionalita - odborný přístup k uživateli, dodržování pravidel etického chování (Etický kodex sociálních pracovníků).
 • Anonymita - u každého uživatele je zachována anonymita a nemusí uvádět své jméno.

Přehled nabízených činností

Sociální poradenstvíPoradenství zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Mohou Vám nabídnout zejména:

 • sociální poradenství v oblastech:
  • systému státní sociální podpory,
  • dávek pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a dalších benefitů),
  • systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách. Jedná se zejména o pomoc a podporu s vyřízením a při využití příspěvku na péči, s vyhledáním a výběrem vhodné sociální služby,
  • invalidních důchodů. Jedná se o pomoc a podporu při vyřizování nároku na invalidní důchod,
  • pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o pomoc a podporu při vyřizování příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci,
  • poradenství v oblasti omezení svéprávnosti. Jedná se o pomoc při přípravě návrhu na omezení svéprávnosti, návrhu na změnu opatrovníka apod.
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o pomoc a podporu při vyhledávání pracovních příležitostí, zprostředkování údajů o rekvalifikačních programech a jiných možnostech usnadnění vstupu do zaměstnání.
   Poskytneme obecné informace o právech a povinnostech uchazečů nebo zájemců o práci na Úřadech práce a o Vašich právech a povinnostech vyplývajících z pracovně právního vztahu (např. způsob sjednání pracovního poměru, výše minimální mzdy).
   Nabízíme pomoc a podporu při přípravě motivačního dopisu nebo životopisu a skupinové motivačně vzdělávací aktivity zaměřené na sebepoznávání, zvýšení sebevědomí, rozvoj osobnostních dovedností, praktické ukázky využití znalostí, osvojení relaxačních technik apod.,
  • dluhového poradenství. Jedná se o pomoc nebo podporu při hledání řešení obtížné finanční situace. Informace o možnostech, právech a povinnostech dlužníků, ručitelů a věřitelů. Pomoc nebo podpora při navazování kontaktů s věřiteli, apod. (jen v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením Bruntál a Frýdek-Místek),
 • vzdělávací činnost, která zahrnuje osvětovou činnost pro větší či menší skupiny osob formou přednášky či prezentace výše uvedených témat v rozsáhlé síti organizací, zaměřujících svou činnost na osoby se zdravotním postižením a seniory,
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek i podmínek s nimi spojenými pro různé druhy zdravotního postižení včetně poradenství při výběru vhodného výrobce kompenzačních pomůcek a vyhledání odborného lékaře pro vypsání poukazu. Centrum rovněž provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek,
 • poskytování informací o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytech, kurzech, rehabilitačním plavání nebo cvičení aj.,
 • zprostředkování odborných konzultací v oblasti životního prostředí zdravotně postižených (stavební úpravy bytů, domů, komunikací apod.), při kterých spolupracujeme s externími odborníky.