button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Občanská poradna Nový Jičín

Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou se zaměřením na lidi, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami. Služba je zajišťována na pracovišti v Novém Jičíně, KopřivniciPříboře odbornými poradci, kteří jsou připraveni Vám pomoci v níže uvedených oblastech:

Sociální dávky, sociální služby, sociální pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, problematika zadlužování občanů, daně a poplatky, školství a vzdělávání, zdravotní pojištění a zdravotnictví, ochrana spotřebitele, právní systém ČR, právní systém EU, občansko-soudní řízení a jeho alternativy, veřejná správa, trestní právo, ochrana základních práv a svobod.

Občanská poradna Nový Jičín poskytuje bezplatné služby v oblasti oddlužení (tzv. osobního bankrotu) v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění (IČ akreditace AO-10-2018).

Konzultační hodiny naleznete zde.

Poslání

Občanská poradna Nový JičínPosláním Občanské poradny Nový Jičín je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Cíle Občanské poradny Nový Jičín

Cílem poradny je informovaný uživatel, který ví, jaké má možnosti řešení své nepříznivé sociální situace, je v ní zorientován a aktivně se na jejím řešení podílí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jsou touto situací ohroženy, a nedokáží ji řešit vlastními silami bez potřebné pomoci a podpory. Služba je poskytovaná osobám od 15 let.

Občanská poradna není schopna poskytnout své služby:

  • osobám s mentálním postižením, které k řešení své situace potřebují značnou podporu jiné osoby a nepřijdou v jejím doprovodu,
  • osobám postiženým úplnou hluchoslepotou,
  • cizincům bez znalosti českého nebo slovenského jazyka bez doprovodu osoby, která hovoří uvedenými jazyky.

Principy služby

  • Diskrétnost - nic, co se v poradně od uživatele služeb zjistí, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
  • Nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
  • Nestrannost - služby občanské poradny jsou poskytovány všem osobám bez rozdílu rasy, pohlaví, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory či politickým nebo náboženským přesvědčením poradce.
  • Politika rovných příležitostí - občanská poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí, v případě diskriminačního chování může být uživatel na své jednání upozorněn.
  • Podpora samostatnosti - uživatelé jsou podporováni k samostatnému řešení své situace.
  • Individuální přístup - poradce z občanské poradny přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, osobní plány a sociální situaci.

Pracovníci občanské poradny dodržují základní lidská práva zahrnutá v Listině základních práv a svobod, řídí se Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem občanských poradců a Chartou občanských poraden.

Pravidla poskytování služby

Poskytování služeb se dále řídí Standardy kvality sociálních služeb, je v souladu s Chartou občanských poraden a Etickým kodexem občanských poradců, Etickým kodexem sociálních pracovníků a dalšími vnitřními směrnicemi organizace.

Občanská poradna nenahrazuje odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní a daňové poradenství, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, důchody, neposkytuje odborné služby klinických psychologů, advokátů či rodinných poradců. Občanská poradna neradí v podnikatelských záležitostech.